Nhịp cầu cộng đồng

Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thay lời Ngỏ

“Điều mà xã hội chúng ta ngày nay CẦN hơn hết là tinh thần của sự đồng cảm, để chúng ta có được khả năng tự đặt mình vào vị trí của những người đang phải đối mặt với sự khó khăn và đau khổ, hiểu và chia sẻ những gì họ đang phải hứng chịu. Khi tinh thần Từ bi – Bác ái được trở thành nền tảng cho xã hội và được thể hiện bởi các nhà lãnh đạo, thì , tương lai cuộc sông sẽ rực sáng lên niềm hy vong”  DAISAKU Ikkeda

– Chất lượng cuộc sống của chúng ta, cuối cùng phụ thuộc vào thái độ sống của ta. Như Milton từng viết, “Tâm là vị trí của mình, và bản thân nó có thể làm tạo ra thiên đàng của địa ngục, hoặc một địa ngục trong thiên đàng.” – The quality of our lives ultimately depends upon our state of mind. As Milton famously wrote, “The mind is its own place, and in itself can make a Heav’n of Hell, a Hell of Heav’n.”

Chúng ta phải xây dựng các tuyến đê của lòng can đảm để đủ sức giữ được cơn Lũ của sự sợ hãi  – We must build dikes of courage to hold the flood of fear

Thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả. 

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.  Albert Einstein

 “What our society today needs more than anything is the spirit of empathy—the ability to put ourselves in the shoes of those who are facing hardship and suffering, to understand and share what they are going through. When the spirit of compassion becomes the bedrock of society, and is embodied by society’s leaders, the future will be bright with hope”

DAISAKU Ikeda

“Ce que notre société a besoin aujourd’hui plus que tout ce est l’esprit d’empathie-la capacité de nous mettre dans la peau de ceux qui sont confrontés à des difficultés et de la souffrance, de comprendre et de partager ce qu’ils vivent. Quand l’esprit de compassion devient le fondement de la société, et est incarné par les dirigeants de la société, l’avenir sera brillant d’espoir.”

DAISAKU Ikeda

Để gió cuốn đi

This slideshow requires JavaScript.


hit counter

Flag Counter